strona główna konferencja publikacja referaty kontakt Panel administracyjny Rejestracja Mój profil

Program konferencji

Ochrona konsumentów na rynku usług finansowych. Rozsądny konsument i etyczny pracownik sektora finansowego

18 maja 2017 r.

Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

Pobierz program konferencji

8.15 – 9.15 Rejestracja uczestników, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, ul Rewolucji 1905 r. 39
9.15 - 9.30 Powitanie gości, uroczyste otwarcie obrad, sala T-401
 • Dziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ, dr hab., prof. UŁ Rafał Matera
 • Dyrektor Instytutu Finansów, prof. dr hab. Monika Marcinkowska
 • Kierownik Zakładu Bankowości Centralnej i Pośrednictwa Finansowego
 • dr hab., prof. UŁ. Iwona Dorota Czechowska
9.30 - 11.15 Sesja I (PLENARNA), sala T- 401

Przewodnicząca obrad: dr hab., prof. UŁ Iwona Dorota Czechowska

 • Arbiter Bankowy mec. Jolanta Potocka, Rozsądny konsument
 • Dr Krzysztof Maciejewski, naczelnik Wydziału Analiz i Badań, Departament Systemu Płatniczego NBP, Innowacyjne usługi płatnicze w praktyce – co konsument wiedzieć powinien
 • Prof. dr hab. Sophia Lobozynska (Ivan Franko National University of Lviv), The problems of consumer’s protection in the financial market in Ukraine: empirical research
 • Prof. dr hab. Danuta Walczak-Duraj (Uniwersytet Łódzki), Zaufanie społeczne wobec banków w perspektywie badań sondażowych
 • Krzysztof Prasał (Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.), Jak podejmować dobre decyzje inwestycyjne i unikać błędów
11.15 – 11.30 - Przerwa kawowa
11.30 – 13.10 Sesja II-A: Systemowe aspekty ochrony konsumentów, sala T-401

Prowadzący sesję: dr hab. Krzysztof Waliszewski

 • Komisarz Łukasz Jędrzejczak (Wydział Rozpoznania Biura do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji), Bezpieczeństwo transakcji z wykorzystaniem elektronicznych instrumentów płatniczych
 • Dr hab., prof. UŁ Iwona Dorota Czechowska (Uniwersytet Łódzki), Mechanizmy działania klientów w przypadku niezadowolenia z jakości usług sektora bankowego
 • Piotr Liwoch (Uniwersytet Jagielloński), Gdy zabraknie szwajcarskiej precyzji - o problemie "frankowiczów" w aspekcie prawno-ekonomicznym słów kilka
 • Marta Paduszyńska (Uniwersytet Łódzki), Istota i znaczenie ochrony konsumenta a stabilność systemu finansowego
 • Karolina Wróblewska (Uniwersytet Łódzki), Upadłość konsumencka
 • Mgr Marcin Złoty (Uniwersytet Łódzki), Bezpieczeństwo sektora bankowości elektronicznej
11.30 – 13.10 Sesja II-B: Aspekty etyczne – sala T–301

Prowadząca sesję: prof. dr hab. Danuta Walczak-Duraj

 • Dr hab., prof. SGH Krzysztof Borowski (Szkoła Główna Handlowa), Apoteoza chciwości na rynkach finansowych w wybranych filmach fabularnych
 • Dr hab., prof. UŁ Dorota Burzyńska (Uniwersytet Łódzki), Etyka w rachunkowości- działania nieetyczna a działania nielegalne
 • Dr Krzysztof Świeszczak (Uniwersytet Łódzki), Wartości etyczne a praca doradcy bankowego
 • Mgr Tomasz Florczak (Uniwersytet Łódzki), Zasady etyczne na rynku finansowym w okresie finansyzacji
 • Mgr Izabela Sadowska (Uniwersytet Rzeszowski), mgr Jacek Śliwa (Uniwersytet Rzeszowski), Naruszenie praw konsumentów w reklamie usług finansowych na tle ustawy o kredycie konsumenckim
 • Mgr Monika Szewczyk (Uniwersytet Łódzki), Etyczne aspekty komunikacji z klientem w bankowości telefonicznej
 • Dr Anna Celczyńska (Uniwersytet Łódzki), Etyczny wymiar likwidacji szkód komunikacyjnych
11.30 – 13.10 Sesja II-C: Rozsądny konsument - oszczędzanie – sala T-006

Prowadząca sesję: dr hab., prof. UŁ Anna Szymańska

 • Dr Joanna Rutecka-Góra (Szkoła Główna Handlowa), Potrzeby, możliwości i problemy ewaluacji dodatkowych planów emerytalnych z punktu widzenia indywidualnego odbiorcy
 • Mgr Łukasz Dopierała (Uniwersytet Gdański), Efektywność produktów emerytalnych oferowanych przez zakłady ubezpieczeń na życie na przykładzie IKE
 • Mgr Lesya Ratushna (Uniwersytet Jagielloński), Dywersyfikacja produktów bankowych jako element strategii ochrony konsumenta
 • Marta Braciak (Uniwersytet Łódzki), Potencjał oszczędności polskiego społeczeństwa – perspektywa ostatnich lat
 • Anna Łapkowska (Uniwersytet Łódzki), Ryzyko w oszczędzaniu na przykładzie polisolokat
13.15 – 13.45 Debata oksfordzka – sala T–401

Prowadzący: dr hab., prof. UŁ Radosław Pastusiak

SKN Progress (Uniwersytet Łódzki), Koncepcja państwa jako nocnego stróża w kontekście ochrony konsumenta na ryku usług finansowych. Interwencjonizm państwowy vs liberalizm gospodarczy
13.45 – 14.30 Przerwa obiadowa
14.30 – 16.10 Sesja III-A: Regulacje bankowe – sala T- 006

Prowadząca sesję: dr hab., prof. UŁ Agnieszka Czajkowska

 • Dr hab. Krzysztof Waliszewski (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Ochrona konsumenta korzystającego z usług pośrednika kredytu hipotecznego w perspektywie najnowszych regulacji
 • Mgr Mateusz Muszyński (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Podatek bankowy a efektywność działalności operacyjnej banków komercyjnych w Polsce
 • Paweł Przerywacz (Uniwersytet Łódzki), Konsument w stosunkach umownych z bankiem
 • Rafał Dudek (Uniwersytet Jagielloński), Czy nienależyta ocena zdolności kredytowej konsumenta może być podstawą odpowiedzialności odszkodowawczej banku?
 • Dr Paweł Nowak (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Nieprawidłowości w ocenie zdolności kredytowej klientów detalicznych
14.30 – 16.10 Sesja III-B: Regulacje i ochrona na rynkach inwestycyjnych – sala T-401

Prowadzący sesję: prof. dr hab. Jerzy Gajdka

 • Karolina Chamska (Uniwersytet Gdański), Grzegorz Ściński (Uniwersytet Gdański), Obowiązki informacyjne na głównym parkiecie GPW oraz na rynku New Connect – analiza porównawcza
 • Dr Bożena Frączek (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Deficyt transparentności informacji dotyczącej produktów oszczędnościowo-inwestycyjnych jako zagrożenie bezpieczeństwa konsumenta finansowego
 • Dr Joanna Cichorska (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Misselling, czyli sprzedaż niepotrzebnych instrumentów i jej skutki
 • Krystian Wodniak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Prawne i ekonomiczne aspekty ochrony konsumenta na rynku terminowym w Polsce i na świecie
 • Mgr Jacek Zawirski (Uniwersytet Łódzki), Ochrona i prawa inwestorów indywidualnych na rynku Forex
14.30 – 16.10 Sesja III-C: Rozsądny konsument - edukacja i wykluczenie finansowe – sala T-301

Prowadząca sesję: dr hab., prof. UŁ Dagmara Hajdys

 • Mgr Marzena Wójcik (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Źródła wiedzy ekonomicznej osób dorosłych w Polsce - wybrane przykłady
 • Dr Anna Warchlewska (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Niepełnosprawność a zagrożenie wykluczeniem finansowym
 • Dr Marta Musiał (Uniwersytet Szczeciński), Przemoc finansowa wobec osób starszych w Polsce
 • Mgr Anna Kopytowska (Uniwersytet Łódzki), Zarządzanie budżetem przez gospodarstwa domowe na obszarze wiejskim
 • Mgr Patrycja Szkudlarek (Uniwersytet Łódzki), Zarządzanie budżetem gospodarstw domowych
16.10 – 16.20 - Przerwa kawowa
16.20 – 18.00 Sesja IV-A: Ochrona na rynku bankowo-ubezpieczeniowym – sala T-401

Prowadzący sesję: prof. dr hab. Stanisław Wieteska

 • Dr hab., prof. UMCS Teresa Bednarczyk (Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie), dr hab., prof. UŁ Anna Szymańska (Uniwersytet Łódzki), Przyczyny wzrostu cen ubezpieczeń komunikacyjnych OC w Polsce
 • Dr hab., prof. UŁ Agnieszka Czajkowska (Uniwersytet Łódzki), Świadomość praw i obowiązków kredytobiorcy
 • Irmina Florek (Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie), Ochrona i prawa klientów kanału bancassurance w kontekście ubezpieczeń na życie
 • Daria Marczewska (Uniwersytet Łódzki), dr Anna Piechota (Uniwersytet Łódzki), Ubezpieczenia kredytu i ryzyk finansowych - iluzja czy realna ochrona?
 • Ewelina Piguła (Uniwersytet Łódzki), Ochrona konsumenta na rynku usług bankowo – ubezpieczeniowych
16.20 – 18.00 Sesja IV-B: Projekty specjalne – sala T-301

Prowadząca sesję: dr hab., prof. UŁ Dorota Burzyńska

 • Dr hab., prof. UŁ Jarosław Ropęga (Uniwersytet Łódzki), Realizacja procesu przedsiębiorczego w ramach programu Polityka Nowej Szansy
 • Mgr Ewa Boryczka (Uniwersytet Łódzki), Potrzeby konsumentów w procesie rewitalizacji
 • Dr hab., prof. UŁ Dagmara Hajdys (Uniwersytet Łódzki), dr Magdalena Ślebocka (Uniwersytet Łódzki), Problem ochrony praw strony prywatnej i publicznej w projektach PPP w rewitalizacji
 • Dr Aneta Tylman (Uniwersytet Łódzki), Komitet Rewitalizacji jako podmiot ochrony interesów uczestników rewitalizacji
 • Dr Radosław Witczak (Uniwersytet Łódzki), WProwadzenie KAS a ochrona praw podatnika – wybrane aspekty
 • Mgr Piotr Byczyński (Uniwersytet Łódzki), Interpretacje podatkowe jako środek ochrony podatnika
18.00 Podsumowanie i zamknięcie obrad – sala T - 401